Archive for martie 2011

Decret-Lege nr. 364 din 2 mai 1945

martie 25, 2011

Epurarea cartilor in Romania. Documente. 1944-1964.

Decret-Lege nr. 364 din 2 mai 1945

Comisia pentru aplicarea Art. 16 din Convenţia de Armistiţiu, a decis până la 1 August 1945 scoaterea din circulaţie a publicaţiilor enumerate în această broşură {Publicaţiile scoase din circulaţie până la 1 August 1945, Bucureşti, Ministerul Propagandei, 1945, pp. 3-6. }, care serveşte tuturor librarilor, chioşcarilor, debitanţilor şi bibliotecarilor din întreaga ţară, drept călăuză pentru a proceda la imediata îndepărtare din comerţ şi din uzul public al cărţilor, revistelor, hărţilor, precum şi al diferitelor reproduceri grafice ori plastice, care contravin bunelor relaţii dintre România şi Naţiunile Unite, conform legii nr. 364 din 2 Mai, publicată în Monitorul Oficial Nr. 102 din 4 Mai 1945.
TEXTUL LEGII
MIHAI I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională, Rege al României
La toţi de faţă şi viitori, sănătate;
Asupra raportului miniştrilor Noştri secretari de Stat la Departamentele Propagandei şi Afacerilor Interne cu nr. 843 din 1945,
Văzând jurnalul Consiliului de Miniştri cu Nr. 747;
În temeiul art. III al înaltului decret regal Nr. 1.626 din 1944,
Am decretat şi decretam:
DECRET-LEGE
pentru retragerea unor anumite publicaţiuni periodice şi neperiodice, reproduceri grafice şi plastice, discuri, medalii şi insigne metalice.
ART. I. − În aplicarea art. 16 din Convenţia de Armistiţiu şi în spiritul acesteia, se înfiin¬ţează, pe lângă Ministerul Propagandei, sub preşedinţia împuternicitului acestuia, o comisie formată din delegaţii: Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Artelor, Societăţii Scriitorilor români şi Academiei Române.
Membrii comisiei vor fi confirmaţi prin decizie ministerială de către Ministerul Pro¬pagandei.
Sediul Comisiunii va fi la Ministerul Propagandei.
ART. II. − Comisia va întocmi liste de toate publicaţiile periodice şi neperiodice apărute de la 1 Ianuarie 1917 până la 23 August 1944 cuprinzând idei legionare, fasciste, hitleriste, şoviniste, rasiste sau pasagii dăunătoare bunelor relaţii ale României cu Naţiunile Unite.
Listele acestor publicaţii se vor publica în Monitorul Oficial.
ART. III. − Tipografii şi editorii din întreaga ţară, sunt obligaţi ca în termen de două luni de la publicarea prezentei legi, să înainteze comisiunii lista tuturor publicaţiunilor periodice şi neperiodice, tipărite sau editate de ei, începând de la 1 Ianuarie 1917 până în ziua de 23 August 1944, pe care le au în depozite sau puse în vânzare, sub orice formă.
ART. IV. − Editurile, tipografiile, librăriile, întreprinderile comerciale de orice fel, debitele, anticăriile, chioşcurile, autorii în editură proprie, bibliotecile de împrumut, bibliotecile publice precum şi instituţiile publice care au în depozit sau deţin sub orice formă sau titlu, publicatiunile prevăzute în art. II, le vor retrage imediat din circulaţie şi le vor depozita în încăperi speciale.
ART. V. − Pe măsura publicării listelor de către comisiune în Monitorul Oficial, editurile, tipografiile, librăriile, întreprinderile comerciale de orice fel, debitele, anticăriile, chioşcurile, autorii în editură proprie, bibliotecile de împrumut, bibliotecile publice, precum şi toate instituţiunile publice care deţin publicaţiunile specificate în aceste liste, le vor preda Prefecturii judeţului respectiv, în termen de 30 de zile de la publicarea listei respective.
În Bucureşti şi suburbanele de sub tutela Primăriei Municipiului Bucureşti, publicaţiunile interzise vor fi predate în termen de 15 zile, direct de către deţinător, Depozitului Oficiului de Hârtie, unde va asista la predare un delegat al Prefecturii Poliţiei Capitalei.
ART. VI. − Medaliile şi insignele metalice, filmele, reproducerile grafice şi plastice, purtând inscripţiuni sau figuri cu caracter specificat la art. II, precum şi discurile cu acelaşi caracter, vor fi predate imediat prefecturilor de judeţ şi Prefecturii Poliţiei Capitalei, după normele prevăzute la art. 5, care le vor înainta Ministerului Propagandei.
ART. VII. − Publicaţiunile cuprinse în liste aflătoare în bibliotecile beneficiind de depozitul legal, în bibliotecile instituţiunilor de învăţământ superior, precum şi acelea ale Oficiilor de Studii ale Ministerului, Băncii Naţionale, Institutul Central de Statistică, Institutul de Conjunctură, Consiliul Legislativ, vor fi inventariate şi păstrate mai departe de aceste biblioteci, sub directa supraveghere şi răspundere a şefilor acestor biblioteci.
Consultarea acestor publicaţiuni nu se va putea face decât cu autorizaţia specială indivi¬duală dată de şeful instituţiei respective, numai în localul bibliotecii.
ART. VIII. — Persoanele care nesocotesc dispoziţiunile prezentei legi, comit delictul de sabotare a Convenţiei de Armistiţiu şi se pedepsesc în felul următor:
a) Tipografii şi editorii care nu vor înainta Ministerului Propagandei listele prevăzute la art. III, se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 1 – 3 ani, sau amendă de la 50 000 – 100 000 lei;
b) Cei ce vor nesocoti dispoziţiunile de la art. IV, se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 2 – 5 ani, sau cu amendă de la 100 000 – 300 000 lei;
c) Cei ce nu vor executa dispoziţiunile art. V şi VI, se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 5 – 10 ani, sau cu amendă de la 200 000 – 400 000 lei;
d) Bibliotecarii care nu vor lua măsurile prevăzute de art. VII, se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 1 – 3 ani sau amendă de la 50 000 – 100 000 lei.
Amenda, precum şi pedepsele privative de libertate, prevăzute la litera a, c şi d, vor putea fi aplicate separat sau cumulativ.
În caz când întreprinderile prevăzute prin prezenta lege sunt organizate sub formă de societăţi comerciale, atât amenda cât şi pedepsele privative de libertate prevăzute la literele a, b şi c, se aplică bibliotecarilor sau funcţionarilor însărcinaţi de şeful instituţiei cu păstrarea şi îngrijirea publicaţiilor.
ART. IX. − Infracţiunile prevăzute de prezenta lege se vor judeca după procedarea delictelor flagrante, potrivit prescripţiunilor art. 226, 232, 348, 349 şi 350 din Codul de procedură penală.
Dat în Bucureşti la 2 Maiu 1945.
MIHAI

Ministerul propagandei, P. CONSTANTINESCU-IAŞI
Ministerul afacerilor interne, TEOHARI GEORGESCU
EXPUNEREA DE MOTIVE
Nr. 1.488
Raportul d-lui ministru al propagandei către M.S. Regele
Sire,
Convenţia de Armistiţiu între Guvernul Român şi Guvernele Uniunii Sovietice, Regatul Unit şi Statele Unite ale Americii, prevedea o seamă de dispoziţiuni menite a garanta reala democra¬tizare a ţării, condiţiune primordială pentru cimentarea prieteniei noastre cu toate popoarele iubi¬toare de libertate şi pace şi în special cu popoarele sovietice de la Răsărit.
Printre aceste dispoziţiuni, aceea de la art. 16, referitoare la publicaţiuni, spectacole şi filme, rămăsese singură şi aştepta o reglementare legală în scopul de a împiedica răspândirea otravei fasciste prin astfel de mijloace.
Pentru a îndeplini această lipsă şi în spiritul Convenţiei de Armistiţiu, am întocmit prezentul proiect de decret-lege, referitor la retragerea imediată din circulaţie a publicaţiilor periodice şi neperiodice, reproducerilor plastice şi grafice, filmelor, discurilor, medaliilor şi insignelor meta¬lice, având un caracter de tip fascisto/hitlerist, sau conţinând elemente de natură a dăuna bunelor relaţii ale României cu Naţiunile Unite şi Uniunea Sovietică, proiect de decret/lege, pe care cu cel mai profund respect, îl supun Majestăţii Voastre, spre înaltă aprobare şi semnătură.
Sunt cu cel mai profund respect,
Sire,
al Majestăţii Voastre prea plecat şi prea supus servitor,
Ministrul propagandei,
P. CONSTANTINESCU-IAŞI
[Monitorul oficial, nr. 102 din 4 mai 1945]
Documentul a fost reprodus şi în: Ionuţ Costea, István Kiraly, Doru Radosav, Fond secret. Fons „S” special. Contribuţii la istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România. Studiu de caz. Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995, pp. 173-175; Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate. România 1945-1989, coordonator ştiinţific: prof. univ. Paul Caravia, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000, pp. 24-26.